wtorek, 3 marca 2015

Ekshumacja.

Ekshumacja to proces polegający na wykopaniu/wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu, albo dotychczasowego miejsca ich pochówku. W celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu, przeprowadzenia oględzin sądowych lub lekarskich (np. potwierdzenia przyczyny zgonu).  
Ekshumacje powinno przeprowadzać się we wczesnych godzinach rannych. Dopuszczalna jest w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Zdarza się również, że w wyjątkowych przypadkach może być przeprowadzona w innym terminie, za zezwoleniem powiatowego Inspektora Sanitarnego, przy zachowaniu stosownych środków ostrożności. 
Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa pozostała rodzina:
 • pozostały małżonek
 • krewni zstępni (czyli dzieci i wnukowie zmarłego)
 • krewni wstępni (czyli rodzice zmarłego)
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (czyli rodzeństwo i kuzyni zmarłego)
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (czyli zięć, synowa, teściowie zmarłego)
Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. 
Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego 
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu 
 • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel
Kolejność postępowania przy organizowaniu ekshumacji: 
 • Zarząd cmentarza, na który będą przenoszone szczątki, musi wyrazić zgodę (zapewnienie) dotyczącą istnienia miejsca i prawa do pochowania osoby ekshumowanej.
 • Sanepid (właściwy dla cmentarza, z którego ekshumowane jest ciało) musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Jeżeli od daty pochowania nie upłynęło 20 lat sanepid może wyznaczyć swojego przedstawiciela i informuje o możliwym terminie jego obecności podczas ekshumacji.
 • Zgodę z cmentarza, na którym będą pochowane szczątki oraz zgodę z sanepidu, dostarczamy do zarządu cmentarza, z którego zabieramy osobę ekshumowaną. Zarząd cmentarza wyznacza termin ekshumacji oraz informuje o konieczności odbioru karty zgonu w trakcie ekshumacji (jeżeli sanepid wymaga obecności swojego przedstawiciela dopasowuje się termin ekshumacji do terminu narzuconego przez sanepid).
 • O terminie dostarczenia szczątków informuje się zarząd cmentarza, na który będą one przeniesione, oraz dom pogrzebowy, który zajmie się transportem i zapewni stosownie do potrzeb: worek ekshumacyjny, skrzynkę ekshumacyjną lub trumnę.
 • Po odbiorze karty zgonu należy udać się do zarządu cmentarza, na którym będzie pochowane Ciało, w celu przekazania jej zarządowi. Zarząd cmentarza wcześniej poinformowany o terminie ekshumacji organizuje firmę murarską, która zajmie się otwarciem i zamknięciem grobu.
Ciało ludzkie ulega mineralizacji w ciągu około 10 lat od pochowania (w przypadku gleb mokrych i gliniastych jest to 20 lat). 
W zależności od czasu jaki minął od pochowania osoby, która ma być ekshumowana, procedura ekshumacji wygląda inaczej:
Jeśli ciało nie uległo mineralizacji, zostaje wydobyte razem z trumną, która zostaje umieszczona w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzyni. Następnie szczątki zostają skremowane i w urnie złożone do grobu.

Jeśli ciało uległo mineralizacji, zostaje (wraz z resztkami trumny) umieszczone w nowej trumnie (tzw. trumnie ekshumacyjnej), która zostaje pochowana w nowym miejscu.
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.  
W przypadku braku, gdy w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon nie jest określona przyczyna zgonu, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu.

Wymogi dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)


Wniosek o zgodę na Ekshumacje dostępny w naszym 
Zakładzie Pogrzebowym.
Prześlij komentarz