niedziela, 18 stycznia 2015

Akt zgonu.

AKT ZGONU - jest aktem stanu cywilnego, oznaczającym rejestrację śmierci zmarłej osoby. Jest niezbędnym dokumentem do organizacji pochówku zmarłej osoby oraz 
do otrzymania zasiłku pogrzebowego, załatwienia spraw spadkowych i wypłaty ubezpieczenia na życie. 

Śmierć bliskiej nam osoby musimy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon był wynikiem choroby zakaźnej, powinniśmy go zgłosić w ciągu 24 godzin. Zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpiła śmierć.

Zobowiązane osoby do zgłoszenia Zgonu to:
1. małżonek lub dzieci zmarłego  
2. najbliżsi krewni lub powinowaci
3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
4. osoby, które były obecne przy śmierci lub naocznie się o niej przekonały
5. administrator domu, w którym nastąpił zgon

Jeżeli zgon nastąpił w Szpitalu lub w innym Zakładzie, to do zgłoszenia zgonu zobowiązany jest Szpital lub Zakład.
Akt zgonu jest sporządzany na podstawie Karty Statystycznej Zgonu, której wystawienie jest obowiązkiem lekarza lub zakładu służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon musi również zwrócić dowód osobisty zmarłej osoby.

Kierownik lub pracownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza i wydaje zgłaszającej osobie 1 bezpłatny egzemplarz odpisu skróconego Aktu Zgonu, za dodatkowe trzeba uiścić opłatę. Akty zgonu są częścią Księgi Stanu Cywilnego, przechowuje się je tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w Archiwum Państwowym. 
Jednak Obywatele na własny wniosek w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać - odpis aktu zgonu lub jego kserokopię.

Dokumenty wymagane do uzyskania aktu zgonu to:
- karta statystyczna zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza lub służbę zdrowia
- dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca)
- książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do 50 roku życia)
- odpis aktu urodzenia (dot. dziecka)
- podanie o wydanie 1 bezpłatnego odpisu skróconego aktu zgonu 


Konieczny jest również do wglądu dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon, dowód osobisty współmałżonka, względnie skrócony odpis aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim. 

Można również zlecić usługę wyrobienia Aktu Zgonu naszemu Zakładowi Pogrzebowemu.

Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa prawna o aktach stanu cywilnego:  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
Dz.U. 1998 nr 136 poz. 884
Prześlij komentarz