wtorek, 3 marca 2015

Ekshumacja.

Ekshumacja to proces polegający na wykopaniu/wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu, albo dotychczasowego miejsca ich pochówku. W celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu, przeprowadzenia oględzin sądowych lub lekarskich (np. potwierdzenia przyczyny zgonu).  
Ekshumacje powinno przeprowadzać się we wczesnych godzinach rannych. Dopuszczalna jest w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Zdarza się również, że w wyjątkowych przypadkach może być przeprowadzona w innym terminie, za zezwoleniem powiatowego Inspektora Sanitarnego, przy zachowaniu stosownych środków ostrożności. 
Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa pozostała rodzina:
 • pozostały małżonek
 • krewni zstępni (czyli dzieci i wnukowie zmarłego)
 • krewni wstępni (czyli rodzice zmarłego)
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (czyli rodzeństwo i kuzyni zmarłego)
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (czyli zięć, synowa, teściowie zmarłego)
Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. 
Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego 
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu 
 • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel
Kolejność postępowania przy organizowaniu ekshumacji: 
 • Zarząd cmentarza, na który będą przenoszone szczątki, musi wyrazić zgodę (zapewnienie) dotyczącą istnienia miejsca i prawa do pochowania osoby ekshumowanej.
 • Sanepid (właściwy dla cmentarza, z którego ekshumowane jest ciało) musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Jeżeli od daty pochowania nie upłynęło 20 lat sanepid może wyznaczyć swojego przedstawiciela i informuje o możliwym terminie jego obecności podczas ekshumacji.
 • Zgodę z cmentarza, na którym będą pochowane szczątki oraz zgodę z sanepidu, dostarczamy do zarządu cmentarza, z którego zabieramy osobę ekshumowaną. Zarząd cmentarza wyznacza termin ekshumacji oraz informuje o konieczności odbioru karty zgonu w trakcie ekshumacji (jeżeli sanepid wymaga obecności swojego przedstawiciela dopasowuje się termin ekshumacji do terminu narzuconego przez sanepid).
 • O terminie dostarczenia szczątków informuje się zarząd cmentarza, na który będą one przeniesione, oraz dom pogrzebowy, który zajmie się transportem i zapewni stosownie do potrzeb: worek ekshumacyjny, skrzynkę ekshumacyjną lub trumnę.
 • Po odbiorze karty zgonu należy udać się do zarządu cmentarza, na którym będzie pochowane Ciało, w celu przekazania jej zarządowi. Zarząd cmentarza wcześniej poinformowany o terminie ekshumacji organizuje firmę murarską, która zajmie się otwarciem i zamknięciem grobu.
Ciało ludzkie ulega mineralizacji w ciągu około 10 lat od pochowania (w przypadku gleb mokrych i gliniastych jest to 20 lat). 
W zależności od czasu jaki minął od pochowania osoby, która ma być ekshumowana, procedura ekshumacji wygląda inaczej:
Jeśli ciało nie uległo mineralizacji, zostaje wydobyte razem z trumną, która zostaje umieszczona w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzyni. Następnie szczątki zostają skremowane i w urnie złożone do grobu.

Jeśli ciało uległo mineralizacji, zostaje (wraz z resztkami trumny) umieszczone w nowej trumnie (tzw. trumnie ekshumacyjnej), która zostaje pochowana w nowym miejscu.
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.  
W przypadku braku, gdy w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon nie jest określona przyczyna zgonu, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu.

Wymogi dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)


Wniosek o zgodę na Ekshumacje dostępny w naszym 
Zakładzie Pogrzebowym.

poniedziałek, 16 lutego 2015

Kremacja.

Kremacja jest najbardziej popularną formą pogrzebu na całym świecie, polegającą na bezzapachowym i bezdymnym spaleniu ciała. W Polsce z każdym rokiem zyskuje coraz więcej zwolenników.
Przeprowadza się ją w Krematorium w piecach kremacyjnych, specjalnie do tego przystosowanych, o nowoczesnej konstrukcji z urządzeniem samo wprowadzającym. 
Ciało spalane jest w temperaturze 800-1300 stopni C, około 2 do 4 godzin. Po spaleniu prochy są rozdrabniane i umieszczane w urnie, która jest hermetycznie zamykana. Następnie przekazywana jest bliskim wraz z protokołem i świadectwem kremacji.             
Ciała nie można skremować przed upływem 24 godzin od śmierci. Ubranie ciała osoby zmarłej odbywa się przed kremacją, rodzina decyduje o tym, czy ubieramy ciało tak jak do tradycyjnego pochówku, czy korzystamy z tzw. całunu, ubrania kremacyjnego - które również posiadamy w sprzedaży.
Do przeprowadzenia kremacji potrzebna jest trumna, przeważnie stosuje się kartonowe trumny, mogą też być drewniane, jednak wykonane tylko i wyłącznie z samego drewna, nie malowane i nie posiadające żadnych metolowych elementów. Również ciało w trumnie kremacyjnej nie może posiadać żadnych rzeczy, które zawierają m.in. baterie, akumulatory, oraz inne przedmioty płynne i  łatwo palne. 
Nie wolno „wyposażać” zmarłego w precjoza, biżuterię, ulubiony telefon komórkowy czy ukochana maskotkę 
( przepisy krematoriów zabraniają pozostawiania w trumnie czegokolwiek innego oprócz ciała ).
Konieczna jest również urna, w której po spaleniu umieszczane są prochy skremowanej osoby.  Na rynku znajdziemy szeroki wachlarz urn do wyboru, od drewnianych, metalowych, ceramicznych, po wykonane z różnego rodzaju kamienna. Jednak na życzenie rodziny, gdy chce zmarłemu dołożyć ulubiony łańcuszek, okulary, ukochaną maskotkę, telefon czy drobne monety wkłada się  je bezpośrednio do urny przed jej zamknięciem.
Istnieje możliwość odsypania małej części prochów do relikwiarza. Relikwiarz przypomina urnę na prochy w dużym pomniejszeniu, bądź jest formą medalika, który można nosić na łańcuszku.
W większości przypadków przygotowanie ciała do kremacji nie różni się od przygotowania ciała do pochówku, za wyjątkiem konieczności pozbawienia go np. rozrusznika serca lub innych urządzeń stymulujących, pracujących na baterię albo implantów.
Kremacja może być przeprowadzona w obecności rodziny lub bez niej, jeśli rodzina nie ma takiego życzenia.
Możemy uczestniczyć w procesie spalania, obserwując wprowadzanie trumny z ciałem zmarłego do komory pieca kremacyjnego, w specjalnie do tego przygotowanej sali, lub tylko pożegnać najbliższą nam osobę przed spopieleniem.
Urny mogą być pochowane w każdym grobie tradycyjnym, nawet jeśli nie upłynęło 20 lat od ostatniego pochówku,  grobie urnowym ziemnym lub murowanym lub w kolumbariach - ściennych niszach urnowych.
Każda z nich jest odpłatna, a stawka zależy od zarządcy danego cmentarza.
Kremacja jest cenowo zbliżona do ceny tradycyjnego pochówku. Jednak, może ogółem wyjść dużo taniej ponieważ
urnę można pochować w istniejącym już grobie, redukując w ten sposób koszty zakupu grobu, miejsca na cmentarzu czy wykonania nagrobka.
W Polsce nie istnieją prawne przeciwwskazania do zlecenia kremacji. Dość istotnym i decydującym czynnikiem jest tu religia wyznawana przez zmarłego. Uważa się, że głównym wyznaniem w Polsce jest katolicyzm. Obecnie Kościół coraz częściej zezwala na kremację, jednak usilnie zachęca do
chrześcijańskiego zwyczaju grzebania w ziemi.
Polskie prawo jedynie dopuszcza pochowanie urny z prochami w Kolumbarium, katakumbach lub pochowanie w rodzinnym grobie. W szczególnych przypadkach, gdy zgon nastąpił na okrętach będących na pełnym morzu, zatopienie prochów lub ciała w morzu.
Za naruszenie przepisów ustawy grozi kara grzywny do nawet 5 tys. złotych lub kara aresztu do 30 dni.
Transportować urnę możemy własnym samochodem osobowym, jednakże z poszanowaniem prochów zmarłego.
Najbliższe i najnowocześniejsze krematorium w pobliżu Sosnowca, znajduje się w Dąbrowie Górniczej ul: Zaplecze. Czynne jest 24 godziny na dobę, a koszt kremacji to 600 zł. Wynajem pokoju pożegnania 200 zł, pokój podglądowy 150 zł. Wszelkie formalności  związane z kremacją osoby zmarłej finalizujemy w ciągu 24 godzin, jesteśmy jedyną firmą w Sosnowcu mogącą to Państwu zagwarantować.
Zlecając nam organizacje pogrzebu z kremacją możecie Państwo w jednym dniu godnie pożegnać zmarłego, skremować oraz odprowadzić na miejsce ostatniego spoczynku. Pozwoli to waszej rodzinie i przyjaciołom pożegnać się ze zmarłym i uczestniczyć we wszystkich etapach pogrzebu.
Wybierając i odwiedzając Nasz Zakład powinni Państwo posiadać następujące dokumenty:
- skrócony odpis AKTU ZGONU
- kserokopię KARTY ZGONU
- ZLECENIE SPOPIELENIA (druk dostępny w naszym Zakładzie Pogrzebowym)
- KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO osoby zlecającej
- OŚWIADCZENIE o braku tzw. wszczepów (rozrusznik serca, płytki tytanowe itp.) lub
- ZAŚWIADCZENIE O POCHODZENIU POCHODZENIU SZCZĄTKÓW (w przypadku kremowania szczątków np. po ekshumacji).


Jesteśmy i istniejemy dla Państwa, żeby być z Państwem i pomagać w trudnych chwilach.
niedziela, 18 stycznia 2015

2015r przyniósł nowe zmiany w wypłacie zasiłku pogrzebowego?


Od 1 marca 2015 roku zmienia się zakres zasad przyznawania zasiłku pogrzebowego, przyznawanego na pokrycie kosztów pogrzebu.
Od 1 marca 2015 r zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał także po śmierci:
- dziadków    
- dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
- oraz osób, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.


Zasiłek pogrzebowy w 2015 roku przysługiwać będzie – w razie śmierci:

1. ubezpieczonego   
2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa
do emerytury/renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania   
3. członków rodziny w/w osób.
Właśnie ostatniej kategorii – 3. członków rodziny – dotyczą zaproponowane przez resort pracy zmiany.
Do kręgu osób uważanych za – „członków rodziny” dołączyli:
1. dziadkowie
2. dzieci w rodzinie zastępczej
3. osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną

Obowiązujący do tej pory stan prawny nie dawał podstaw do uzyskania zasiłku pogrzebowego w/w osobą.  
Musieli oni z własnej kieszeni pokrywać koszty pogrzebu.  

Członkowie rodziny, którzy ponieśli koszty pogrzebu, w celu uzyskania prawa do zasiłku pogrzebowego muszą złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy. Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa ten członek rodziny, który faktycznie poniósł koszty pogrzebu. Sam fakt bycia członkiem rodziny zmarłego, nie upoważnia do wystosowania wniosku o zasiłek pogrzebowy. Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa się do ZUS-u na specjalnie do tego celu przygotowanym przez ZUS formularzu Z -12.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie pokrycia kosztów pogrzebu, co oznacza, że osoba starająca się o zasiłek pogrzebowy musi przedstawić dokumenty, które świadczą, że owe koszty faktycznie poniosła. W związku z tym do wniosku o zasiłek pogrzebowy musi ona dołączyć: oryginały rachunków poniesionych
kosztów pogrzebu.
Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy po zmarłym członku rodziny, należy udowodnić swoje pokrewieństwo z osobą zmarłą. W związku z tym należy dołączyć również dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo, czyli skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane.
Natomiast  tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem np: dowodu osobistego.

Należy również pamiętać że, członkowie rodziny zmarłego mają, aż 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, aby ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Bardzo często zdarza się że pochówek nie jest możliwy ze względu na późniejsze znalezienie zwłok lub nie możność identyfikacji ciała zmarłego. Prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Przy czym dokumentem potwierdzającym zgon jest zaświadczenie z Policji lub Prokuratury, albo odpis zupełny aktu zgonu.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
( z dnia 25 września 2014 r.) w wersji na Radę Ministrów. 


Zmiana w wydawaniu AKTÓW ZGONU !


Aktów zgonu i nie tylko?

 
Od 1 stycznia 2015 r sporządzanie aktów stanu cywilnego 

-  aktu urodzenia, aktu małżeństwa, AKTU ZGONU - tylko 1 skrócony odpis dokumentu będzie wydawany bezpłatnie.
Każdy następny będzie wydawany na wniosek petenta, 

po uiszczeniu opłaty skarbowej. 
I tak za skrócony odpis aktu zapłacimy 22 złote, zupełny odpis aktu zapłacimy 33 złote, a za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub braku wpisów 24 złote.
Oraz za inne zaświadczenia 26 złotych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r 
Dz.U. 2014 poz. 1741    Prawo o aktach stanu cywilnego   


Zgodnie z w/w ustawą powstanie tzw. e-USC, gdzie za pomocą
komputera będzie można uzyskać e-akty, oraz komputer ułatwi nam korzystanie z USC.

Również dla zainteresowanych możliwy będzie ślub poza USC, na przykład w plenerze, jednak będzie dużo droższy.
                                                                                                     

Akt zgonu.

AKT ZGONU - jest aktem stanu cywilnego, oznaczającym rejestrację śmierci zmarłej osoby. Jest niezbędnym dokumentem do organizacji pochówku zmarłej osoby oraz 
do otrzymania zasiłku pogrzebowego, załatwienia spraw spadkowych i wypłaty ubezpieczenia na życie. 

Śmierć bliskiej nam osoby musimy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon był wynikiem choroby zakaźnej, powinniśmy go zgłosić w ciągu 24 godzin. Zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpiła śmierć.

Zobowiązane osoby do zgłoszenia Zgonu to:
1. małżonek lub dzieci zmarłego  
2. najbliżsi krewni lub powinowaci
3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
4. osoby, które były obecne przy śmierci lub naocznie się o niej przekonały
5. administrator domu, w którym nastąpił zgon

Jeżeli zgon nastąpił w Szpitalu lub w innym Zakładzie, to do zgłoszenia zgonu zobowiązany jest Szpital lub Zakład.
Akt zgonu jest sporządzany na podstawie Karty Statystycznej Zgonu, której wystawienie jest obowiązkiem lekarza lub zakładu służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon musi również zwrócić dowód osobisty zmarłej osoby.

Kierownik lub pracownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza i wydaje zgłaszającej osobie 1 bezpłatny egzemplarz odpisu skróconego Aktu Zgonu, za dodatkowe trzeba uiścić opłatę. Akty zgonu są częścią Księgi Stanu Cywilnego, przechowuje się je tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w Archiwum Państwowym. 
Jednak Obywatele na własny wniosek w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać - odpis aktu zgonu lub jego kserokopię.

Dokumenty wymagane do uzyskania aktu zgonu to:
- karta statystyczna zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza lub służbę zdrowia
- dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca)
- książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do 50 roku życia)
- odpis aktu urodzenia (dot. dziecka)
- podanie o wydanie 1 bezpłatnego odpisu skróconego aktu zgonu 


Konieczny jest również do wglądu dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon, dowód osobisty współmałżonka, względnie skrócony odpis aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim. 

Można również zlecić usługę wyrobienia Aktu Zgonu naszemu Zakładowi Pogrzebowemu.

Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa prawna o aktach stanu cywilnego:  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
Dz.U. 1998 nr 136 poz. 884

Jak i jaki Zakład Pogrzebowy wybrać.

Coraz częściej internet staje się głównym źródłem niezbędnych informacji poszukiwanych przez miliony Polaków. 
Dzięki coraz szerszemu dostępowi do sieci, łatwo i szybko można znaleźć informacje na różne nurtujące nas tematy. Coraz częściej też poszukujemy firm z różnych branż właśnie w internecie.
Bardzo wiele osób, które znalazły się w bardzo ciężkiej i trudnej sytuacji, po stracie bliskiej kochanej osoby, szuka w sieci Zakładu Pogrzebowego, który zajmie się organizacją godnej ceremonii pogrzebowej.
Poszukiwanie odpowiedniego Zakładu Pogrzebowego w celu organizacji pochówku, jak najbardziej możemy zacząć od przeszukania ofert w internecie, w celu ich porównania, poznania usług jakie świadczą, czy opinii lub ustalenia adresu firmy. 
Jednak nie wystarcza to do odpowiedniego wyboru Zakładu Pogrzebowego
Jedną z najwłaściwszych i najodpowiedniejszych czynności jest udanie się osobiście do wybranych Zakładów Pogrzebowych w celu porównania ich rzeczywistych usług i cen. Dlatego naprawdę ważne jest osobiste odwiedzenie Zakładu Pogrzebowego, aby ustalić konkretną cenę, jaką zapłacimy za wybrane usługi, bez ryzyka rozczarowania , że przy końcowym rozliczeniu ta cena nawet 4 krotnie wzrosła.
Istnieją bowiem takie Zakłady Pogrzebowe, które naliczają sobie nie wiadomo za co?  
I w większości pogrążona w smutku i żałobie rodzina postawiona przed faktem dokonanym za to płaci.

Dla przykładu podam Państwu cenę usług świadczonych przez X Zakłady Pogrzebowe w Sosnowcu.
Cena ceremonii pogrzebowych świadczona na takim samym poziomie i zawierająca takie same usługi.
1. Zakład X  cena 6400 złotych
2. Zakład X  cena 3500 złotych
3. Zakład X  cena 2800 złotych
Różnicę widać gołym okiem, uczciwość też, warto więc się pofatygować i osobiście odwiedzić Zakład Pogrzebowy.

Z czego sfinansować koszty pogrzebu.

Pogrzeb po części możemy sfinansować z środków pieniężnych, które zapewnia NAM SKARB PAŃSTWA w tzw. formie ZASIŁKU POGRZEBOWEGO.
Niestety został on obniżony i od 1 marca 2011 roku, wynosi już niestety tylko 4000,00 złotych.

Dokumenty niezbędne do załatwienia ZASIŁKU POGRZEBOWEGO ZUS

1. AKT ZGONU
2. Dowód osobisty lub legitymacja emeryta - rencisty.
3. FAKTURA wystawiona przez Zakład Pogrzebowy, za usługę pogrzebową, oraz za trumnę lub urnę.
4. FAKTURA za usługę grabarską i wykup miejsca pochówku.

Gdzieś przeczytałam, że wystarcza to na zorganizowanie przyzwoitej uroczystości pogrzebowej. Ze stanowczością stwierdzam, że NIE, NIE wystarcza i w tym wypadku nie będę Państwa oszukiwać.

Wystarcza to jedynie na częściowe pokrycie KOSZTÓW POGRZEBU. 
Bo przecież, aby zorganizować godny pogrzeb bliskiej kochanej osoby, musimy nie tylko pokryć koszty Zakładu Pogrzebowego. Musimy zadbać o miejsce pochówku, jeśli nie mamy takiego miejsca wcześniej wykupionego, musimy go wykupić i opłacić, a w zależności od cmentarza i regionu cenny miejsc cmentarnych wahają się od 2500 złotych do nawet 15000 złotych ( choć podobno i więcej ). 

W zależności czy jest to pochówek katolicki czy świecki, musimy liczyć się z kosztami opłaty za ostatnią posługę księdza lub mistrza ceremonii. Z tego co się orientuję opłaty za usługę Mistrza ceremonii pogrzebowej kształtują się na poziomie 300 - 500 złotych. Za posługę księdza w zależności od parafii i regionu musimy wydać od 300 - 2000 złotych, ( choć ja do dzisiaj tego nie rozumiem, bo nie ma sztywnych cenników, jedynie co łaska, ale tyle dają ? ).

Koszty w Zakładzie Pogrzebowym w zależności jaki Zakład wybierzemy, również znacznie się różnią. Mimo, że z reklam dowiadujemy się że najtańszy pogrzeb już od 1500 złotych. Cena ta może wzrosnąć nawet 4 krotnie. Dlatego naprawdę bardzo ważny jest wybór Zakładu Pogrzebowego, ustalenie konkretnej cenny i wybranie usług za jakie zapłacimy.
Ja rozumie, że w te 1500 złotych wliczona jest cena usługi i najtańszej trumny, a rośnie ona wraz z wyborem droższych jakościowo akcesoriów  pogrzebowych. Jednak istnieją nieuczciwe Zakłady Pogrzebowe, które mimo ogólnie ustalonych cen, doliczają sobie nie wiadomo za co ?

Dalej musimy wybrać kwiaty i tu również sytuacja się powtarza. Powiem wręcz Państwu że jestem nią zszokowana. Na rynku jest mnóstwo usług florystycznych, świadczonych przez zakłady pogrzebowe lub inne kwiaciarnie. Wybór jest naprawdę duży, inaczej jednak w zależności od regionu kształtują się ceny wiązanek i wieńców pogrzebowych. Dla przykładu podam Państwu, co sama sprawdziłam ceny florystyki pogrzebowej w woj. Śląskim, w zależności czy wybierzemy wiązankę cena od 60 do 200 zł, czy wieniec cena od 100 do 500 złotych. Szoku doznałam, gdy zobaczyłam koszt takich samych wiązanek w woj. Mazowieckim np: Warszawa, kształtujących się cenowo, wiązanki od 200 do 800 złotych, a wieńców od 600 do 2200 złotych. Według mnie jest to przesada i nie wiem czym tłumaczyć taką sytuację, bo przecież to są te same kwiaty, tak samo dostępne w całej Polsce. Tłumaczę to sobie tak, że być może to Warszawka, większe zarobki to i większe cenny ?

Dalej dochodzą koszty tzw. STYPY w zależności, gdzie ją zorganizujemy, czy w domu czy w lokalu. Również wiąże się to z niemałymi kosztami. W domu można to zorganizować jak mi się wydaje, tańszym kosztem, jednak musimy włożyć w to wiele własnej pracy, do której w tak ciężkiej, trudnej chwili jak śmierć bliskiej osoby często nie mamy głowy. Wybierając lokal, co jest dużo prostszym rozwiązaniem, po prostu idziemy na tzw. gotowe, w zależności od regionu i wyboru menu musimy liczyć się z kosztami od 50 do 150 złotych od osoby.

Więc sami sobie Państwo odpowiedzcie czy ten ZASIŁEK POGRZEBOWY na to starcza.

A przecież później musimy zastanowić się jeszcze nad postawieniem nagrobka.
http://damianperyga.blogspot.com/