niedziela, 18 stycznia 2015

2015r przyniósł nowe zmiany w wypłacie zasiłku pogrzebowego?


Od 1 marca 2015 roku zmienia się zakres zasad przyznawania zasiłku pogrzebowego, przyznawanego na pokrycie kosztów pogrzebu.
Od 1 marca 2015 r zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał także po śmierci:
- dziadków    
- dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
- oraz osób, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.


Zasiłek pogrzebowy w 2015 roku przysługiwać będzie – w razie śmierci:

1. ubezpieczonego   
2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa
do emerytury/renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania   
3. członków rodziny w/w osób.
Właśnie ostatniej kategorii – 3. członków rodziny – dotyczą zaproponowane przez resort pracy zmiany.
Do kręgu osób uważanych za – „członków rodziny” dołączyli:
1. dziadkowie
2. dzieci w rodzinie zastępczej
3. osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną

Obowiązujący do tej pory stan prawny nie dawał podstaw do uzyskania zasiłku pogrzebowego w/w osobą.  
Musieli oni z własnej kieszeni pokrywać koszty pogrzebu.  

Członkowie rodziny, którzy ponieśli koszty pogrzebu, w celu uzyskania prawa do zasiłku pogrzebowego muszą złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy. Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa ten członek rodziny, który faktycznie poniósł koszty pogrzebu. Sam fakt bycia członkiem rodziny zmarłego, nie upoważnia do wystosowania wniosku o zasiłek pogrzebowy. Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa się do ZUS-u na specjalnie do tego celu przygotowanym przez ZUS formularzu Z -12.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie pokrycia kosztów pogrzebu, co oznacza, że osoba starająca się o zasiłek pogrzebowy musi przedstawić dokumenty, które świadczą, że owe koszty faktycznie poniosła. W związku z tym do wniosku o zasiłek pogrzebowy musi ona dołączyć: oryginały rachunków poniesionych
kosztów pogrzebu.
Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy po zmarłym członku rodziny, należy udowodnić swoje pokrewieństwo z osobą zmarłą. W związku z tym należy dołączyć również dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo, czyli skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane.
Natomiast  tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem np: dowodu osobistego.

Należy również pamiętać że, członkowie rodziny zmarłego mają, aż 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, aby ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Bardzo często zdarza się że pochówek nie jest możliwy ze względu na późniejsze znalezienie zwłok lub nie możność identyfikacji ciała zmarłego. Prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Przy czym dokumentem potwierdzającym zgon jest zaświadczenie z Policji lub Prokuratury, albo odpis zupełny aktu zgonu.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
( z dnia 25 września 2014 r.) w wersji na Radę Ministrów. 


Prześlij komentarz